PhDr. Kaliopi Chamonikola, PhD.
ředitelka Moravské galerie v Brně a Bienále Brno

Narozena 17. 11. 1954 v Brně, ČR

Vzdělání:
1970–74 Střední škola uměleckých řemesel, Brno
1974–79 Filozofická fakulta UJEP (dnes Masarykova univerzita), Brno –obor dějiny umění
1982 titul PhDr.
2001 titul PhD.

Profesionální praxe:
1979–85 odborná pracovnice Okresního muzea Brno-venkov v Ivančicích
od roku 1986 kurátorka sbírky starého umění v Moravské galerii v Brně
1992–95 externí přednášející dějin středověkého umění na ústavu dějin umění, FF MU Brno
od května 1997 ředitelka Moravské galerie v Brně

Ocenění a granty:
1992 Cena Josefa Krásy (udělovaná mladým českým historikům umění za jejich přínos odborné vědeckovýzkumné činnosti)
1992–93 grant Středoevropské univerzity (Research Support Scheme) na výzkumný projekt „Nicolaus Gerhaert z Leydenu a moravské prostředí"
1993 studijní pobyt na „Institut für Kunstgeschichte" Vídeňské univerzity
1995 studijní pobyt v Rakousku, s příspěvkem „Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut" v Brně
1996–97 grant Středoevropské univerzity na výzkumný projekt „Triforium Svatovítské katedrály v Praze"

Odborná specializace:
Středoevropské umění pozdního středověku, současná umělecká tvorba

Další profesionální aktivity:
1998–2000 členka dramaturgické rady „Praha – Evropské město kultury 2000" (garant oboru muzea a galerie).
Současně členství v ediční radě časopisu Umění (vyd. Ústav dějin umění AV ČR), členství ve vědecké radě a v nákupní komisi Národní galerie v Praze, Bulletinu Moravské galerie v Brně, atd.
Členství v různých poradních orgánech, akvizičních komisích apod.