Podmínky úŹasti

1 Výstavní kategorie
1. Plakát
- kulturní (umění, sport, turistika, zábava, výstavy)
- obchodní (veletržní)
- politický
- ekologický
- zvýrazněné téma: sociální plakát (s důrazem na sociálně znevýhodněné osoby a skupiny)


2. Firemní, informační a reklamní grafika
- koordinovaný vizuální styl (podniku, instituce, města); značka, logotyp, symbol; podnikové tiskoviny; dopisní papír, obálka a vizitka; výroční zpráva, ročenka; design manuál, ap.
- veřejný orientační komunikační systém; označení směrů, ulic, budov aj.; označení hromadné dopravy, mapy a jízdní řády; piktogramy ap.
- reklamní tiskoviny; leták, prospekt, komerční katalog, inzerát; pozvánka; kalendář ap.
- jiné aplikace; rozměrnější, prostorové a experimentální realizace ve fotodokumentaci, (např. transparent a billboard v nátisku formátu A2); v případě,že součástí souboru je znělka, videoklip či projev experimentální vizualizace - dokumentaci je možno rozšířit o videozáznam VHS, CD ROM nebo jiný, např. počítačový záznam

Součástí výstavy nebudou: obaly knih a časopisů, CD a kazet, knižní, novinová a časopisecká grafika a ilustrace, obalový design, etikety a nálepky, poštovní známky, výstavnická a televizní grafika - pokud nebudou tvořit součást souboru v kategorii 2.


2 Přihlášky na výstavu
Účastníci, hodlající výstavu obeslat, požádají pořadatele o zaslání přihlášky. Přihlásit se mohou výtvarníci sami nebo z iniciativy organizace, jejímiž jsou členy, popřípadě prostřednictvím nakladatelství, agentury či firmy, pro niž pracují.

3 Počet exponátů
Každý účastník může výstavu obeslat nejvýše 4 exponáty. Soubor kat. 2 bude považován za 1 exponát. Celková plošná výměra všech exponátů nesmí přesahovat 3 m2. Účastníci mohou na výstavu zaslat díla především vytištěná. Značky a symboly nechť jsou zaslány na fotografiích nebo tiscích cca 15 x 15 cm, dokumentace (kat. 2) cca 30 x 40 cm. Účast je omezena na díla, která byla realizována nebo vznikla v létech 1998–2001.

4 Zaslání exponátů
Exponáty je třeba opatřit štítkem vyplněným shodně s přihláškou a zaslat dvojmo, bez paspart, nepodlepené, v pevném obalu spolu s podepsanou přihláškou a fotografiemi (viz bod 5). Exponáty musí být pořadateli doručeny nejpozději do 31. ledna 2002. Zásilka zatížená jakýmikoliv celními nebo poštovními poplatky nebude přijata.

5 Propagace výstavy a katalog
Je žádoucí zaslat od 2 až 3 exponátů barevné diapozitivy, případně CD. Přihláška k účasti na výstavu oprav?uje pořadatele bezplatně použít zaslaných fotografií a diapozitivů nebo pořídit fotoreprodukce, diapozitivy nebo videozáznam exponátů pro katalog, pr?pagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá ilustrovaný katalog, který si může objednat každý přihlášený výtvarník s 50% slevou.
6 Vrácení exponátů
Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud si vystavující předem nezaplatí veškeré náklady. Oceněná díla a některá další vybraná díla budou po skončení výstavy věnována do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení Bienále osvědčení o své účasti.

7 Výběr exponátů
Zaslané práce podrobí výběru porota především z hledisek odborných, ale i prostorových a na základě podmínek účasti.

8 Ceny
Díla vystavená na 20. mezinárodním bienále grafického designu Brno 2002 posoudí mezinárodní porota. Rozhodne o udělení Velké ceny („Zlaté B") a 3 zlaté medaile v každé ze dvou výstavních kategorií. Vedle toho bude udělena ICOGRADA Excellence Award a zvláštní ceny. Na závěr výstavy bude na základě hlasování odborných novinářů a kritiků vyhlášena Cena kritiky.

Výběrová porota
Karel Aubrecht, ČR
Tomáš Fassati, ČR
Václav Houf, ČR
Kaliopi Chamonikolasová, ČR
Jan Jiskra, ČR
Klára Kvízová-Krejzková, ČR
Aleš Najbrt, ČR
Tomáš Machek, ČR
Zdenek Primus, ČR
Marta Sylvestrová, ČR
Katalin Bakos, Maďarsko – zahraniční člen poroty


Mezinárodní porota
Mr. Michel Bouvet, Francie
Ms. Julia Chiu, Čína
Ms. Iva Janáková, Česká republika
Mr. Uwe Loesch, Německo
Mr. Karel Míšek, Česká republika
Mr. W. Oliver, Velká Británie
Mr. Péter Pócs, Ma?arsko
Mr. Michael Rock, Spojené státy americké
Mr. Guy Schockaert, Belgie – čestný člen
Mr. Ralph Schraivogel, švýcarsko
Mr. Zdeněk Ziegler, Česká republika


Předsednictvo organizačního výboru
Jan Rajlich sen. (čestný předseda)
Aleš Najbrt (předseda)
Tomáš Machek (místopředseda)
Karel Kobosil (místopředseda)
PhDr. Kaliopi Chamonikola, ředitelka Bienále Brno
PhDr. Marta Sylvestrová, kurátor bienále
PhDr. Miroslava Pluháčková, organizační tajemnice


Termín doručení exponátů
31. 1. 2001