Statut Ceny kritiky

1. Cena kritiky je výrazem ocenění autora, autorského kolektivu, práce nebo souboru prací vystavených v rámci Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.

Cenu uděluje organizační výbor výstavy.

2. Cena kritiky je udělována nezávisle na rozhodnutí mezinárodní poroty bienále nebo jiných porot téže výstavy.

Proto je Cena kritiky udělována až na závěr výstavy. Smyslem Ceny kritiky je především morální podpora těch umělců, kteří se představí jako autoři zvláště osobití, nebo kteří vytvářejí nový trend budoucího vývoje grafického designu.

3. Cena kritiky je pouze jediná a oceněnému autorovi (nebo kolektivu autorů) je vyjádřena zvláštním symbolem a diplomem.

4. Jako pomocný orgán pro Cenu kritiky pracuje tříčlenná porota, sestavená pro každou jednotlivou výstavu organizačním výborem Bienále Brno z jednoho nezávislého výtvarného kritika a dvou odborných redaktorů, pracujících v oboru užité grafiky. Jeden z členů této poroty je zpravidla z jiného státu než z pořadatelské země.

5. Při udělení Ceny kritiky vychází organizační výbor z výsledků neanonymního hlasování, jehož se mohou zúčastnit všichni výtvarní kritici a odborní redaktoři, kteří bienále navštíví.

Hlasovat lze i prostřednictvím internetu... Organizační výbor zasílá hlasovací lístky vybraným kritikům nebo redaktorům zároveň s pozváním k účasti na výstavě a zveřejní hlasovací lístek na internetových stránkách Bienále Brno. Zájemci si mohou hlasovací lístek vyzvednout také osobně na sekretariátu Bienále Brno.

6. Zároveň s udělením ceny zveřejní organizační výbor i celkový výsledek hlasování.


Akihiko Tsukamoto, Japonsko