Výstavní kategorie

1/  Knihy a výstavní katalogy

Koncepce knihy (typografická úprava knižní stránky, titulní list, řešení záhlaví, předsádky apod.), obálka knihy (vazba knihy, knižní přebal), knižní ilustrace* (frontispis, mezititul, marginálie apod.); grafická úprava obálek a bookletů elektronických médií.

2/  Časopisy a noviny

Koncepce periodika (typografická úprava stránky, záhlaví novin, obsahová struktura, rubriky apod.); obálka časopisu, ilustrace* (titulní motiv, seriál, symboly pro rubriky apod.).

3/  Tvorba písma

Návrh nového typu písma (autorské písmo, titulkové písmo, písmo pro tištěná a elektronická média).

4/  Nová média

Grafický design webových stránek* (informační a prezentační stránky), CD-ROMů nebo počítačových her.

*/  Součástí výstavy nebudou:

reklamní a firemní tiskoviny (např. firemní katalogy nebo noviny, výroční zprávy apod.); ilustrace, které nejsou integrální součástí grafické úpravy knihy nebo periodika (např. volné grafické listy); individuální vazby knih a komerční webové stránky (např. internetový obchod).


Přihlášky na výstavu

Účastníci, hodlající výstavu obeslat, vyplní a odešlou přihlášku (k dispozici i na www.bienale-brno.cz). Přihlásit se mohou výtvarníci sami nebo z iniciativy organizace, jejímiž jsou členy, popřípadě prostřednictvím nakladatelství, agentury či firmy, pro niž pracují.


Počet exponátů

Každý účastník může výstavu obeslat nejvýše 8 exponáty z jedné nebo několika knih či časopisů. Jedním exponátem se rozumí jedna typografická úprava (1 strana), jedna obálka atd., nikoliv série prací. V kategorii nových médií: nosič informací (internetová adresa, CD-ROM nebo video). Posuzována budou pouze díla realizovaná od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003.


Zaslání exponátů

Exponáty je třeba opatřit štítkem vyplněným shodně s přihláškou a zaslat dvojmo, bez paspart, nepodlepené, v pevném obalu spolu s podepsanou přihláškou a digitalizovanými předlohami prací pro tisk, případně fotodokumentací (viz níže). Exponáty musí být pořadateli doručeny nejpozději do 15. ledna 2004. Zásilka zatížená jakýmikoliv celními nebo poštovními poplatky nebude přijata.


Propagace výstavy a katalog

Je žádoucí zaslat od všech exponátů digitální předlohy pro tisk na CD-ROMu (ve formátech .ai, .eps, .tif nebo .pdf v rozlišení 300 dpi), případně barevné diapozitivy prací pro reprodukci. Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslaných podkladů nebo pořídit další fotoreprodukce, diapozitivy či videozáznam exponátů pro katalog, elektronická média, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá ilustrovaný katalog, který si může objednat každý přihlášený výtvarník s 50% slevou.


Vrácení exponátů

Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud si vystavující předem nezaplatí veškeré náklady. Oceněná díla a některá další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení Bienále osvědčení o své účasti.


Výběr exponátů

Zaslané práce podrobí porota výběru především z hledisek odborných a na základě podmínek účasti.